۱- هدف :

صرفه جويي ومصرف بهينه انرژي براي تحقق خواسته هاي استانداردجهاني مديريت  زيست محيطي (ايزو14001) .

2- دامنه :

واحدهاي مرتبط بامصرف كننده وتامين كننده انواع حاملهاي انرژي شامل واحدهاي فني وتوليد واحد مديريت انرژي

3- مراجع :

آمارواطلاعات ارائه شده ازطرف واحدهاي فني وتوليدواخذشده ازمراكزعلمي وتحقيقاتي واطلاعات استخراجي توسط واحدانرژي

 5- اقدامات :

 به منظورصرفه جويي وبهينه سازي مصرف انواع حاملهاي انرژي و اثرات تاثيرگذارآنهابرمحيط زيست باتوجه به برريسهاي بعمل آمده اقدامات لازم در3بخش زير حائز اهميت مي باشد :

1- اقدامات بدون هزينه

2- اقدامات كم هزينه

3- اقدامات باهزينه بالا

كه هريك ازاين اقدامات دربخش هاي مختلف آب، برق،گازوهواي فشرده وسوخت هاي مايع تفسيروتوزيع مي گردد.

درهمين راستااقدامات زيربعنوان الگودربخش اقدامات بدون هزينه مي تواند مدنظرقرار گيرد .

الف) حساس سازي مديران نسبت به بهينه سازي انرژي

ب) ايجادكميته انرژي ودرصورت لزوم تشكيل هسته هاي تخصصي لازم .

ج) جمع آوري آمارواطلاعات لازم وطبقه بندي آنهاازطريق واحدهاي داخلي ويامراكزعلمي وتخصصي وايجادپايگاه اطلاعات انرژي درسطح شركت .

د) تهيه وتامين ومعرفي اطلاعات لازم درباره صرفه جويي انرژي وآلودگيهاي زيست محيطي .

ه) تعيين الگوي مناسب مصرف انرژي وبررسي وبازنگري آن درپريودهاي مختلف وارائه گزارشهاي لازم ازروند مصرف انرژي درشركت به همراه توضيح ، تفسيرودلايل لازم براي مديريت ارشدشركت .

و) پيش بيني ومحاسبه وبرآوردمصرف ساليانه انرژي براساس تغييرات واقداماتيكه درخطوط توليدبوجودمي آيد .

ز) بررسي وطراحي واجراي روش هاي افزايش راندمان مصرف انرژي .

ح) بررسي وطراحي واجراي روش هاي كاهش آلودگي محيط زيست ناشي ازمصرف انرژي .

ط) مشاركت وبررسي امكان توسعه وبهبودتكنولوژي موجودواستفاده ازتجهيزات جديدپيشرفته .

لذاباتوجه به رئوس برنامه ها وسند موجود بهينه سازي انرژي نتايج زيرحاصل ازاجراء آنهابدست خواهدآمد .

1-   كاهش هزينه هاي انرژي ومتعاقبأ كاهش قيمت تمام شده محصول وافزايش سودكارخانه .

2-   كاهش آلودگي محيط زيست .

3-   افزايش طول عمرتجهيزات وسيستمها.

4-   افزايش بهره وري درسطح نيروي انساني وتجهيزات .

5-   ارتقاء سطح آگاهي ورفاه پرسنل .

6-   اطلاع مديريت ازوضعيت انرژي درگذشته ، حال وآينده وبرنامه ريزي هاي موجود .

+ نوشته شده توسط محمد علی رضائیان ابرقوئی در شنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۸۸ و ساعت 13:26 |